گاه حوری لازم است ..

بسمه تعالی
شب که می آید ، برای چشم  نوری لازم است

یا برای صید آهویی ، صبوری لازم است
بزم عیش دختران وقت را من دیده ام

در میان پایکوبی ، شعر و شوری لازم است
 
 


قدر همدیگر نمیدانیم در آغوش هم

گاه گاهی بیقراری ، رنج دوری لازم است
تازه فهمیدم برای دیدن معشوقه ام

مثل یعقوب پیمبر چشم کوری لازم است
عشق را قربانی امیال خود کردیم ما

عاشق و معشوق را گاهی غروری لازم است
ماهی سرخی که میخواهد تماشایی شود

دلبرانه رقص در  تنگ بلوری لازم است
زخم های تند از چشم غزالان دیده ام

در جواب این کرشمه ، گاه حوری لازم است
 
جواد مهدی پور

/ 0 نظر / 21 بازدید