نماز سحر ..

  بسمه تعالی

 


نیامد ذوق شعری  تا برایت شعر ِ تر گویم
و یا آسوده بنشینم ، حکایت از سفر گویمنیامد پای در کویت نهم با صد تمنا دل
سخن از بی وفایی های تو آزرده تر گویمبرایت گفته بودم که پشیمان می شوی آخر
تو از هجران سخن رانی ، من از چیز دگر گویمتو با رمز جنون ترسیم تصویر مرا کردی
جهان در شعله ی راز تو می سوزد ، اگر گویمسخن از چشم ناز است و صفای روی زیبایت
چرا با اینهمه خوبی سخن از سیم و زر گویمترا در انتهای ِ شب که دلکش بازی و موزون
به خلوت می نشینم تا نمازی از سحر گویم/ 0 نظر / 24 بازدید