انکار نه ..

 

بسمه تعالیگفته بودی دوستت دارم ولی بسیار نه

گفته بودم عاشقت هستم ولی بیمار نهشاخه ای گل چینم و تزئین مویت میکنم

از گلستانی که گل می روید اما خار نهوعده ی دیدار هرگز در قرار ما نبود

دوستی را تو مجازی گفته ای ، دیدار نهدوستت دارم ولی هر بار جور دیگری

عشق را معنای دیگر کن ولی تکرار نهمن به پیمانی که بستم با تو پا بندم ولی

گفته بودم با تو می آیم دلا این بار نهدعوتم کردی برای خلوت تنهایی ات

بوسه ی گرم و هم آغوشی بلی ، هر کار نهعشقمان را گفته ای پنهان نگه خواهیم داشت

هر چه می خواهی بکن با عشقمان ، انکار نه

/ 0 نظر / 28 بازدید