شاه بیت غزلم باش ..

بسمه تعالیماه مانند نگاه تو ،  تماشایی نیست !
مثل سیمای تو  اینگونه به زیبایی نیستدیر وقتیست ترا آینه ها می جویند
گاه یک آینه ، وقتی که تو می آیی نیست !خواستم شعر جدیدی به تو گویم ، دیدم
با دل زخمی ام اینبار توانایی نیستشاه بیت غزلم باش بیا با من باش
در کنار دل هم  وحشت تنهایی نیستمگر آز آینه ها سهم نگاه تو نشد ؟
پس چرا بین نگاه تو هم آوایی نیست !؟امشب از لحظه ی دیدار غنیمت ببریم
فرصتی هست که امید به فردایی نیست

 

قایقی  ساخته ام تا سفر عشق رویم

بی تو این خاک کویریست و دریایی نیست/ 0 نظر / 19 بازدید