شاه ولا ..

بسمه تعالی

 

 

شیر مردی تو ، در این قول خدا بحثی نیست
سیف هم سیف تو ، در شرح فتی بحثی نیست



شانه هایت اثر از بار فقیران دارد
پادشاهی تو برای فقرا ، بحثی نیست



تو امام همه ی خلق جهانی آری
اینکه مظلومی از آن جور و جفا ، بحثی نیست



طعنه بر منصب ایمان و عدالت دادند
که در آن صحبت غصب خلفا بحثی نیست



تو بزرگی و بزرگی به تو عادت دارد
خوان تو شامل هر شاه و گدا ، بحثی نیست



ظلم کردند تو را خانه نشین ات کردند
اینکه هستی تو همان شاه ولا ، بحثی نیست


مهر می بارد از آن ابر عدالت هر روز
سایه گستر شده ای بر سر ما بحثی نیست



تو همان شیر خدایی و امام مظلوم
یا علی (ع) شیر خدایی ، بخدا بحثی نیست


/ 0 نظر / 18 بازدید