گاه حوری لازم است ..

 

بسمه تعالیشب که می آید ، برای چشم نوری لازم است

یا برای صید آهویی ، صبوری لازم استبزم عیش دختران وقت را من دیده ام

در میان پایکوبی ، شعر و شوری لازم استقدر همدیگر نمیدانیم در آغوش هم

گاه گاهی بیقراری ، رنج دوری لازم استتازه فهمیدم برای دیدن معشوقه ام

مثل یعقوب پیمبر چشم کوری لازم استعشق را قربانی امیال خود کردیم ما

عاشق و معشوق را گاهی غروری لازم استماهی سرخی که میخواهد تماشایی شود

دلبرانه رقص در تنگ بلوری لازم استزخم های تند از چشم غزالان دیده ام

در جواب این کرشمه ، گاه حوری لازم است

/ 0 نظر / 27 بازدید